วันหยุด


พนักงานสามารถขอลาหยุดงาน และแจ้งการลาป่วยไปยังฝ่ายบุคคลและผู้จัดการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ขอลางานผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไปที่เมนู 'ปฏิทินวันหยุด'

วันหยุด
1. กดปุ่ม + เพื่อขอลางาน
วันหยุด
2. เลือกลากิจ/ลาป่วย
วันหยุด
3. เลือกว่าจะลาเต็มวัน หรือเฉพาะช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย
วันหยุด
4. นอกจากนี้ ยังสามารถลาเป็นระยะเวลาหลายวันได้
วันหยุด
5. ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอลางานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน โดยเมื่อมีพนักงานขอลางาน ผู้จัดการจะเห็นเมนู 'คำขอลางาน'
วันหยุด
6. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำลาของพนักงาน
วันหยุด
7. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
วันหยุด
8. ถ้าผู้จัดการอนุมัติคำขอลางานของพนักงาน ที่กระดานจัดการของเวลาดี ฝ่ายบุคคลสามารถเห็นวันลางานของพนักงานแต่ละคนได้ที่แท็บวันหยุด