ขอเบิกค่าใช้จ่าย


พนักงานสามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ คำขอเบิกจะส่งไปยังผู้จัดการและฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเบิกผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน (คุณสมบัตินี้ เฉพาะเวลาดีบนแอนดรอย์)

1. เลือกเมนู ขอเบิกค่าใช้จ่าย
1. เลือกเมนู ขอเบิกค่าใช้จ่าย
2. กดปุ่ม + เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย
2. กดปุ่ม + เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย
3. เลือกรูป หรือไฟล์พีดีเอฟ หรือ adobe scanner
3. เลือกรูป หรือไฟล์พีดีเอฟ หรือ adobe scanner
4. ยืนยันขอเบิกค่าใช้จ่าย
4. ยืนยันขอเบิกค่าใช้จ่าย

ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเบิกค่าใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน

โดยเมื่อมีพนักงานขอเบิกค่าใช้จ่าย ผู้จัดการจะเห็นเมนู 'คำขอเบิกค่าใช้จ่าย'

1. ไปที่เมนู 'คำขอเบิกค่าใช้จ่าย'
1. ไปที่เมนู 'คำขอเบิกค่าใช้จ่าย'
2. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน
2. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน
3. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
3. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
ทั้งนี้ คำขอเบิกค่าใช้จ่ายสามารถทำผ่านเวลาดีบอท (ทั้งแอนดรอยด์และ iOS) bot weladee