จำนวนพนักงาน

ประเภทการจ้าง
ทดลองฟรี

แบบจำลอง

มูลค่าความเสียหายของการเข้าทำงานสาย

฿
เวลาสาย* ฿/วัน ฿/สัปดาห์** ฿/เดือน*** ฿/ปี
* เวลาที่พนักงานเข้างานสายหรือออกก่อนเวลา
** สัปดาห์: เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงทำงานพื้นฐาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายวัน และ 5 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายเดือน
*** เดือน: เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงทำงานพื้นฐาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 24 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายวัน และ 20 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายเดือน
ทดลองฟรี