จำนวนพนักงาน

ประเภทการจ้าง
ทดลองฟรี

แบบจำลอง

มูลค่าความเสียหายของการเข้าทำงานสาย

฿
เวลาสาย* ฿/วัน ฿/สัปดาห์** ฿/เดือน*** ฿/ปี
* เวลาที่พนักงานเข้างานสายหรือออกก่อนเวลา
** สัปดาห์: เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงทำงานพื้นฐาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายวัน และ 5 วันทำงานต่อสัปดาห์สำหรับค่าจ้างรายเดือน
*** เดือน: เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงทำงานพื้นฐาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 24 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายวัน และ 20 วันทำงานต่อเดือนสำหรับค่าจ้างรายเดือน
ทดลองฟรี
อาจดูเหมือนว่า การมาทำงานสายเพียงไม่กี่นาทีไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับบางบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับคนอื่นๆ อีกมากมาย การมาทำงานสายไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความไม่เคารพต่อตำแหน่งของตัวเอง แต่ยังอาจส่งผลกระเพื่อมไปทั่วทั้งธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานลดลง นี่คือการศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับผลกระทบในธุรกิจจากการมาทำงานสายของพนักงาน ที่เราแนะนำให้คุณอ่าน:
- รับมือการมาทำงานสายของพนักงาน
- การทำให้พนักงานที่มักมาสายตรงต่อเวลา
- รับมือกับการขาดงานของพนักงาน
- เหตุผลที่พนักงานขาดงานหรือมาสาย
- ทำอย่างไรให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา